csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

Актуелнe понуде

01/04/2023

Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

Јачање професионалних компетенција наставника за развијање међупредметне компетенције за предузимљивост и оријентацију ученика ка предузетништву, применом савремених метода и облика у настави, у сарад...

Детаљније

01/04/2023

Боља сарадња – безбедније школско окружење

Унапређивање компетенције просветних радника за сарадњу у оквиру унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика како ...

Детаљније

22/04/2023

Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

Унапређење компетенција наставника у области комуникације са ученицима применом алата неуро лингвистичког програмирања (НЛП алата)...

Детаљније

22/04/2023

Уз ваннаставне активности до знања

Оснажити учеснике да користе ваннаставне активности у циљу остваривања исхода, постизања образовних стандарда и развоја општих међупредметних компетенција ученика...

Детаљније

29/04/2023

Диференцијацијом наставе до бољих постигнућа

Унапређење компетенција наставника за припремање и реализацију диференцираног приступа наставном процесу како би обезбедили боља ученичка постигнућа....

Детаљније

29/04/2023

У школи је лако када вредновати знаш како

Унапређивање компетенција полазника за праћење и вредновање остварености исхода и стандарда путем ваљано конструисаног теста, захтева или задатка, а све у циљу примене знања у пракси....

Детаљније