Realizovan seminar: "Deca koja žive život u drugačije obojenom svetu"

U Centru je realizovan Seminar sa temom: "Deca koja žive život u drugačije obojenom svetu" čiji su opšti cilјevi vezani za razvijanje kolektivnog senzibiliteta za decu sa drugačijim doživlјajem boja (daltonizam).


dal

Autor: Gordana Tomić

Realizatori: Gordana Tomić, Valentina Milošević

Specifični cilјevi: Osnaživanje vaspitača i nastavnika za prepoznavanje dece sa problemom u razlikovanju boja; Prilagođavanje metoda rada učenicima koji manje razlikuju boje.

Takođe organizovan je dvodnevni seminar sa temom: "Pomoć pomagačima – očuvanje psihofizičkog zdravlјa" autora: Ivane Stanković i Marine Ilić.


pomoc

Opšti cilјevi: Proširivanje saznanja o posledicama dugotrajnog stresa u pedagoškom radu; Upoznavanje vaspitnog osoblјa sa strategijama zaštite mentalnog zdravlјa.

Specifični cilјevi: Definisanje rizika za psihofizičko zdravlјe koje pedagoška praksa nosi; Sindrom izgaranja, faze njegovog razvoja; Kontratransfer i posredna traumatizacija.

Dodatne informacije