Najčešće postavljena pitanja

1. Da li je stručno usavršavanje nastavnika vaspitača i stručnih saradnika i dalje obavezno?

Na osnovu člana 129. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 72/09), nastavnik/vaspitač, stručni saradnik, sa licencom i bez licence, dužan je da se stalno usavršava radi uspešnijeg ostvarivanja i unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada i sticanja kompetencija potrebnih za rad, u skladu sa opštim principima, kao i za postizanje ciljeva obrazovanja i standarda postignuća.

2. Ko je sve odgovoran za planiranje stručnog usavršavanja u ustanovi?

Na osnovu člana 57. stav 1. tačka 8 Zakona, organ upravljanja donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju. Zatim, odredbom člana 129. stav 5. propisano je da plan strušnog usavršavanja donosi organ upravljanja ustanove, u skladu sa prioritetima ustanove, radi ostvarivanja ciljeva obrazovanja i standarda postignuća i prioriteta Ministarstva.

3. Ko je odgovoran za predlaganje plana stručnog usavršavanja?

Direktor je odgovoran, na osnovu člana 62. stav 3. tačka 7 Zakona za planiranje i praćenje stručnog usavršavanja, ali i ovlašćen je da sprovodi postupak za sticanje zvanja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika. Odredbom člana 66. stav 15. Zakona propisano je da pedagoški kolegijum razmatra pitanja i daje mišljenje u vezi sa poslovima direktora koji se odnose, između ostalog, i na planiranje i praćenje stručnog usavršavanja i sprovođenje postupka za sticaje zvanja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika. Dakle, direktor je predlagač plana stručnog usavršavanja zaposlenih organu upravljanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje. Na osnovu plana koji usvoji organ upravljanja direktor donosi operativni plan o kojem pribavlja mišljenje pedagoškog kolegijuma.

4. Da li je stručno usavršavanje predmet samovrednovanja i vrednovanja kvaliteta rada ustanove?

Odredbom člana 48. Zakona propisano je da se samovrednovanjem ustanova ocenjuju: kvalitet programa obrazovanja i vaspitanja i njegovo ostvarivanje, svi oblici i načini ostvarivanja i obrazovno-vaspitnog rada, stručno usavršavanje i profesionalni razvoj, uslovi u kojima se ostvaruje obrazovanjei vaspitanje, zadovoljstvo učenika i roditelja, odnosno staratelja dece i učenika. Izveštaj o samovrednovanju kvaliteta rada ustanove podnosi direktor vaspitno-obrazovnom, nastavničkom/pedagoškom veću, savetu roditelja i organu upravljanja.

5. Da li je stručno usavršavanje element razvojnog planiranja?

Odredbom člana 48. stav 3. Zakona razvojni plan ustanove donosi se na osnovu izveštaja o samovrednovanju, koji obuhvata i stručno usavršavanje i profesionalni razvoj, kao i na osnovu izveštaja o ostvarenosti standarda postignuća i drugih indikatora kvaliteta rada ustanove.

6. Ko koordinira na širem planu stručno usavršavanje zaposlenih u ustanovi?

Školska uprava Ministarstva prosvete se organizuje i radi koordiniranja stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika, direktora i sekretara ustanova. (član 26. stav 2. tačka 2.).

7. Koja je uloga centara za stručno usavršavanje?

Odredbama člana 38. Zakona propisano je da jedinica teritorijalne autonomije, odnosno jedinica lokalne samouprave, može samostalno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave da osnuje centar za stručno usavršavanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne službe. U ostvarivanju delatnosti centar je dužan da poštuje opšte principe i ciljeve obrazovanja i vaspitanja i da stručno usavršavanje zaposlenih ostvaruje u skladu sa ovim zakonom. On vrši izbor odobrenih programa stručnog u savršavanja i daje prednost onim programima za koje proceni da na najcelishodniji način obezbeđuju postizanje opštih standarda postignuća i obavlja druge poslove.

8. Da li nastavnik/vaspitač/stručni saradnik koji se ne usavršava može zbog toga da ima posledice?

Može da ima posledice jer članom 127. stav 6. Zakona propisano da se licenca suspenduje nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku koji se nije stručno usavršavao, a prosvetni savetnik u svom izveštaju utvrdi da razlozi za to nisu opravdani.

9. Koje su prednosti nastavnika/vaspitača/stručnog saradnika koji se stručno usavršava?

U toku stručnog usavršavanja nastavnik, vaspitač i stručni saradnik može profesionalno da napreduje sticanjem zvanja: pedagoški savetnik, samostalni pedagoški savetnik, viši pedagoški savetnik i visoki pedagoški savetnik, što mu daje pravo na uvećanu platu. Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ima pravo na odsustvo iz ustanove u trajanju od tri radna dana godišnje radi pohađanja odobrenog oblika, načina i sadržaja stručnog usavršavanja. Raspored odsustva nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika radi stručnog usavršavanja planira pedagoški kolegijum.

Dodatne informacije