Realizovan seminar sa temom: „Metodički pristupi za razvijanje „mekih veština" (soft skills) i preduzetničkog načina razmišlјanja kod učenika"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 01.10.2022. godine organizovan je seminar sa temom: „Metodički pristupi za razvijanje „mekih veština" (soft skills) i preduzetničkog načina razmišlјanja kod učenika" sa ciljem unapređivanja stručnih i metodičkih znanja nastavnika za primenu novih metodoloških pristupa za razvijanje mekih veština i preduzetničkog načina razmišlјanja kod učenika.

skils

Specifični cilјevi seminara su:

  • Osposoblјavanje nastavnika za primenu tehnika i novih metodoloških pristupa u nastavi;
  • Osposoblјavanje nastavnika da kod učenika razvijaju preduzimlјivost i podstiču korišćenje mekih veština (uspešna komunikacija, timski rad, saradnja, rešavanje problema, efikasnost, otpornost na stres, kreativnost), kao socijalnih kompetencija za rešavanja zadataka i problema u cilјu primene stečenih veština za budućnost.

Autorke i realizatorke seminara bile su: Slađana Damnjanović i Bilјana Pršić.

Dodatne informacije