Оrganizovan seminar sa temom: „Diferencijacijom nastave do boljih postignuća"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 17.09.2022. godine za potrebe relizacije Plana stručnog usavršavanja članova Društva učitelja Kruševca organizovan je seminar sa temom: „Diferencijacijom nastave do boljih postignuća". Opšti cilj seminara usmeren je na unapređenje kompetencija nastavnika za pripremanje i realizaciju diferenciranog pristupa nastavnom procesu kako bi obezbedili bolja učenička postignuća.  

duk

Specifični ciljevi seminara se odnose na:

  • Osnaživanje nastavnika za negovanje i razvijanje diferencirane nastave vodeći računa o individualnim sposobnostima svakog učenika;
  • Obučavanje nastavnika da primenom diferencirane nastave obezbede ostvarivanje predviđenih ishoda;
  • Osposoblјavanje nastavnika za kvalitetniju i uspešniju realizaciju nastave;
  • Podsticanje nastavnika za razvijanje raznovrsnih stilova učenja u nastav;
  • Usmeravanje polaznika na izbor adekvatnih obrazovnih resursa u skladu sa individualnim karakteristikama učenika;
  • Jačanje kompetencija nastavnika da prati i vrednuje postignuća svakog učenika dajući potpunu informaciju učeniku o njegovom napredovanju;
  • Motivisanje nastavnika da stalno unapređuje svoju pedagošku praksu primenom različitih oblika diferencijacije.

Autorke i realizatorke seminara bile su: Anita Perić, Ivana Blagojević, Ana Popović Milutinović, Dragana Jovanović i Ivana Kričak.

Dodatne informacije