Realizovan seminar sa temom: „Inkluzija u praksi“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 26.09.2021. godine organizovao seminar sa temom: „Inkluzija u praksi“ sa cilјem unapređivanja kompetencija polaznika za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja, prepoznavanje dece kojoj je potrebna dodatna podrška i izrada plana podrške. Za potrebe sprovođenja planova Društva učitelјa Kruševca, seminar se realizovao u dve grupe polaznika.

20210926

202109

Specifični cilјevi su:

  • Senzibilisanje polaznika za inkluzivno obrazovanje
  • Podsticanje polaznika na primenu znanja o diferencijaciji i individualizaciji u procesu poučavanja
  • Senzibilisanje polaznika za prepoznavanje i identifikovanje specifičnosti kod dece
  • Osposoblјavanje polaznika za izradu individualnih obrazovnih planova
  • Izbor metoda rada shodno potrebama i mogućnostima dece, oslanjajući se na individualizovani pristup
  • Podsticanje polaznika na formiranje vršnjačke mreže za podršku učenicima kojima je potrebna
  • Osnaživanje polaznika za kvalitetno praćenje napredovanja učenika.

Autorke i realizatorke seminara bile su: Nataša Nikolić Gajić i Nevena Perić.

Dodatne informacije