Realizovan seminar sa temom: „Umeće komunikacije – kako da govorimo i slušamo da bi učenici želeli da nas čuju i da razgovaraju sa nama”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je sa ciljem da što više nastavnika stekne uslove da izvođenje nastave za predmet Građansko vaspitanje 05.06.2021. godine organizovao trodnevnu on-line bazičnu obuku sa temom: „Umeće komunikacije – kako da govorimo i slušamo da bi učenici želeli da nas čuju i da razgovaraju sa nama omogućava svim polaznicima.

Opšti cilj seminara je unapređivanje vaspitnog rada nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača razvijanjem veština komunikacije i saradnje koje doprinose stvaranju podsticajne školske klime, prevenciji nepoželjnog ponašanja i konstruktivnom rešavanju problemskih situacija.

gradj

Specifični ciljevi seminara su:

  • Senzibilizacija učesnika za povećanje odgovornosti pri izboru načina komunikacije, jačanjem svesti o uticaju stila komunikacije na razvoj, učenje i ponašanje učenika i celokupnu školsku klimu;
  • Unapređivanje znanja o efektima različitih vaspitnih i komunikacijskih pristupa, u pravcu izbora stila koji je razvojno podsticajan;- Unapređivanje komunikacijskih veština ovladavanjem delotvornim tehnikama za podsticanje saradnje, razvijanje odnosa uvažavanja, pružanje podrške i konstruktivno rešavanje problema;
  • Razmena, preispitivanje i korekcija sopstvenih vaspitnih stavova i komunikacijskih navika u interesu unapređivanja vaspitne uloge;
  • Jačanje motivacije za kontinuiran rad na razvijanju kvalitetne komunikacije i saradnje među svim akterima u školskoj sredini.

Autorke i realizatorke seminara su: Irena Lobodok Štulić i Milka Mihailović.

Dodatne informacije