Realizovan seminar pod nazivom: „Učim, da učim” – program za primenu materijala, senzomotornih igara i aplikacija u radu sa decom sa autističnim spektrom i drugim smetnjama

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 24.04.2021. godine, za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja zaposlenih u ŠOSO ''Veselin Nikolić'' organizovao dvodnevni seminar pod nazivom: „Učim, da učim” – program za primenu materijala, senzomotornih igara i aplikacija u radu sa decom sa autističnim spektrom i drugim smetnjama. Opšti cilјevi seminara usmereni su na unapređenje obrazovnog rada u školi, promovisanje drugačijeg pristupa nastavnom procesu koji je zasnovan na fleksibilnosti, različitim materijalima i sadržajima koji je prilagodlјiv svakom učeniku u cilјu bolјe motivacije i razvoja interesovanja za učenje.

soso1

soso

Specifični cilјevi su:

  • Edukacija polaznika da na pravilan način, kod dece razvijaju veštine učenja, mišlјenja, komunikacije, finu motoriku, koordinaciju, podstaknu maštu, kreativnost i razvoj socijalnih veština.
  • Podsticanje zainteresovanosti,volјe i motivacija učesnika da izradom različitih nastavnih materijala, koji su prilagodlјivi funkcionalnim sposobnostima svakog deteta, pobolјšaju kvalitet nastave, kako da na indirektan način uklјuče učenike u izradu istih u cilјu zajedničke uspešnosti i napredovanja u obrazovanju.
  • Edukacija učesnika da kroz senzomotorne igre, tablet aplikacije i strategije primene materijala, motivišu dete, omoguće struktuiran pristup, lakše razumevanje i primenu naučenih veština u praksi, kako bi učenici mogli da ostvare svoje pune potencijale.

Autorke i realizatorke seminara su: Sandra Skendžić, Snežana Babović Dimitrijević i Marina Sparić.

Dodatne informacije