Realizovan online seminar sa temom: „Kako unaprediti proces samoevaluacije u oblasti nastave i učenja?“

Prateći ukupnu epidemiološku situaciju uzrokovanu virusom Covid-19 i preporuke nadležnih, Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 20.02.2021. godine omogućio polaznicima da seminar sa temom: „Kako unaprediti proces samoevaluacije u oblasti nastave i učenja?“ prate putem digitalne platforme.

samoevaluacija

Opšti ciljevi seminara su usmereni na unapređivanje kompetencija učenika, nastavnika i direktora za samoevaluaciju u nastavnom procesu kao i unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti).

Specifični ciljevi seminara su:

  • Sticanje znanja i veština o samoevaluaciji u nastavnom procesu;
  • Obučavanje nastavnika za planiranje procesa samoevaluacije u nastavi;
  • Osnaživanje nastavnika za razumevanje i prihvatanje uloge učenika u procesu samoevalucije i
  • Uočavanje odgovornosti učenika i nastavnika u nastavnom procesu.

Autori i realizatori seminara bili su: Gordana Milovanović i Maja Vračar.

Dodatne informacije