Realizovan seminar sa temom: „Upravljanje projektima iz oblasti zaštite životne sredine”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja Udruženja biologa Kruševac 30.11.2019. godine organizovao seminar sa temom: „Upravljanje projektima iz oblasti zaštite životne sredine”. Opšti ciljevi seminara su u funkciji osposobljavanja nastavnika za inovativni pristup razvijanju učeničkih projekata iz oblasti zašte životne sredine. U rešavanju izabranih uočenih problema, upravljanjem projektom povezuju se sadržaji nastavnih predmeta prirodnih nauka sa sadržajima iz oblasti zaštite životne sredine.

IMG 0138

Specifični cilјevi seminara su:

  • Upoznavanje sa procesom i principima projektnog pristupa u radu sa učenicima.
  • Komunikaciono, metodološko i organizaciono osnaživanje nastavnika za implementaciju metode projekta u okviru svih delova školskog programa u redovnoj, izbornoj nastavi kao i vannastavnim aktivnostima.
  • Uočavanje prednosti i nedostataka modela postupanja sa materijalima i oblicima energije uz razumevanje koncepta obrazovanja za održivi razvoj u lokalnim uslovima.
  • Razvijanje sopstvene odgovornosti pojedinaca u unapređenju i očuvanju životne sredine.
  • Ostvarivanje aktivnog odnosa i uzajamne saradnje škole i zajednice na unapređenju kvaliteta života, zdravlјa lјudi i zaštite životne sredine i prirodnih resursa.

Autorke i realizatorke seminara bile su: Jovanka Dakić, Ljilјana Janković i Jovanka Vićentić.

Dodatne informacije