Realizovan seminaр sa temom: „Inkluzija u praksi”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja Društva učitelјa Kruševac 23.11.2019. godine organizovao seminaр sa temom: „Inkluzija u praksi”. Opšti ciljevi seminara su u funkciji unapređivanja kompetencija polaznika za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja, prepoznavanja dece kojoj je potrebna dodatna podrška i izrada plana podrške.

IMG 0045

Specifični cilјevi seminara odnose se na:

  • Senzibilisanje polaznika za inkluzivno obrazovanje.
  • Podsticanje polaznika na primenu znanja o diferencijaciji i individualizaciji u procesu poučavanja.
  • Senzibilisanje polaznika za prepoznavanje i identifikovanje specifičnosti kod dece.
  • Osposoblјavanje polaznika za izradu individualnih obrazovnih planova.
  • Izbor metoda rada shodno potrebama i mogućnostima dece, oslanjajući se na individualizovani pristup.
  • Podsticanje polaznika na formiranje vršnjačke mreže za podršku učenicima kojima je potrebna.
  • Osnaživanje polaznika za kvalitetno praćenje napredovanja učenika.

Realizatorke seminara su bile: Nataša Nikolić Gajić i Vesna Pokomica.

Dodatne informacije