Realizovan seminar sa temom: „Prevencija diskriminacije i nasilјa u obrazovnom sistemu

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 23.11.2019. godine za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja Društva pedagoga i psihologa Rasinskog okruga organizovao seminar sa temom: „Prevencija diskriminacije i nasilјa u obrazovnom sistemu (Od predrasuda i stereotipa do diskriminacije i nasilјa)“.

IMG 0062

Opšti cilјevi usmereni su na osvešćivanje i osnaživanje zaposlenih da preventivno deluju, da prepoznaju i adekvatno reaguju u situacijama kršenja prava na zaštitu od nasilјa i diskriminacije.

Specifični cilјevi seminara su:

  • Upoznavanje sa pojmom predrasuda i stereotipa, osvešćivanje mehanizama nastajanja, upoznavanje sa načinima prevazilaženja
  • Produblјivanje znanja o diskriminaciji (upoznavanje sa pojmom, opasnostima, njeno prepoznavanje, primeri diskriminacije u Obrazovno-vaspitnom sistemu; upoznavanje sa mehanizmima prevencije, reagovanja i nivoima odgovornosti)
  • Upoznavanje sa pojmom, vrstama nasilјa (razlikovanje oblika nasilnog ponašanja prema vrsti i intenzitetu; prepoznavanje aktera koji se uklјučuju u rešavanje slučajeva nasilјa, zavisno od intenziteta; osvešćivanje načina prevencije nasilјa u školi)
  • Značaj multisektorske saradnje u prevenciji i zaštiti dece od nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja
  • Osposoblјavanje za obrazovanje učenika o mehanizmima zaštite od nasilјa i diskriminacije

Realizatorke seminara su: Jelena Žunić Cicvarić i Aleksandra Mutavdžić.

Dodatne informacije