Realizovan Seminar pod nazivom: "Dualno obrazovanje – učenje kroz rad"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 15.6.2019. godine je za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u Politehničkoj školi "Milutin Milanković" i Ekonomsko-trgovinskoj školi iz Kruševca organizovao seminar pod nazivom: "Dualno obrazovanje – učenje kroz rad".

Opšti cilјevi seminara vezani su za osposoblјavanje nastavnika za rad u školi koja je u dualnom obrazovanju uz razvijanje kompetencija za prilagođavanje nastavnog plana i programa u skladu sa potrebama partnera iz privrede.

sem

Specifični cilјevi:

  • Jačanje kompetencija nastavnika, usvajanjem znanja o osnovama i načinom ostvarivanja dualnog obrazovanja.
  • Osposoblјavanje nastavnika za uspešno koordinisanje između učenika, roditelјa, poslodavca i ostalih subjekata u dualnom obrazovanju.
  • Jačanje kompetencije nastavnika za realizaciju nastave metodama, studija na slučaju i projekat u nastavi.
  • Razvijanje veština nastavnika za praćenje napredovanja kod učenika tokom praktičnog rada kod poslodavca.
  • Razvijanje veština kod nastavnika za organizaciju nastave, formulisanje cilјeva i ishoda nastave u kojoj je zastuplјena korelacija više predmeta i povezivanje obaveznih programa sa sadržajima, problemima i specifičnostima u preduzećima i institucijama sa kojima se realizuje dualno obrazovanje.

Realizatori seminara bili su: Saša Manić, Ana Janković i Žaklina Milivojević Vuković.

Dodatne informacije