Realizovan seminar pod nazivom: "Projektni zadaci u nastavi stranih jezika"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 30.03.2019. godine organizovao je seminar pod nazivom: "Projektni zadaci u nastavi stranih jezika" u cilju razvijanja i unapređivanja kompetencija nastavnika stranih jezika za planiranje projektnih zadataka i njihovo implementiranje u nastavni proces i kreiranja podsticajne atmosfere za učenje za sve učenike kroz rad na projektima.

pzusj

Specifični cilјevi seminara su:

  • Proširivanje postojećih i sticanje novih teorijskih i praktičnih znanja i veština u vezi sa značajem i cilјevima projektnih zadataka, postupcima prilikom uklјučivanja učenika u izradu projekata i načinu ocenjivanja njihovih postignuća
  • Razvijanje svesti o značaju korelacije i osposoblјavanje nastavnika stranih jezika da u planiranju nastave primenjuju korelaciju sa drugim predmetima
  • Osnaživanje nastavnika stranih jezika za planiranje i realizaciju projekata u skladu sa individualnim mogućnostima, potrebama i interesovanjima svih učenika.

Autor je Katarina Ristanović Acović, diplomirani profesor engleskog jezika.

Dodatne informacije