Realizovan seminar pod nazivom "Projektni pristup učenju u funkciji ostvarivanja principa integrisanog i kooperativnog učenja u vaspitnoj grupi"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 15.12.2018.godine organizovao je seminar pod nazivom "Projektni pristup učenju u funkciji ostvarivanja principa integrisanog i kooperativnog učenja u vaspitnoj grupi" za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja PU "Nata Veljković".

2

Opšti cilj seminara je unapređivanje kvaliteta planiranja, realizacije i evaluacije u vaspitno-obrazovnom radu u vaspitnoj grupi.

Specifični ciljevi:

  • Upoznavanje sa različitim programskim modelima sa tendencijom detaljnijeg upoznavanja programskog pristupa usmerenog na odnose.
  • Osnaživanje vaspitača da procenjuju i uvažavaju detetova rana iskustva i da na temelju te procene obezbeđuju programski kontekst u kome će se omogućiti deci da istražuju okolinu
  • Ovladavanje tehnikama za: Izbor projektnih tema relevantnih za decu (da pomaže deci da artikulišu problem, postave pitanja koja su za njih smislena i vredna istraživanja)
  • Strukturiranje projekta (otvaranje, razvijanje i zatvaranje)
  • Izbor sredine i materijala za razvijanje projekta
  • Praćenje, vrednovanje i dokumentovanje projekta(sagledavanje procesa učenja)
  • Ovladavanje tehnikama promišljanja prakse koja pruža podršku detetu.

Realizatori seminara su Staniša Čabarkapa i Jasmina Vuletić.

Dodatne informacije