Realizovan seminar sa temom: „Uvođenje pripravnika u posao - obuka za mentore“

  • Štampa

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 21.01.2018. godine realizovan je seminar sa temom: „Uvođenje pripravnika u posao - obuka za mentore“ sa ciljem da se pruži podrška prosvetnim radnicima zaposlenim u školama u mentorstvu pripravnicima, njihovom profesionalnom razvoju i uvođenju u posao nastavnika, čime se unapređuje kvalitet rada obrazovno-vaspitne ustanove u celini.      

DSCN9407 

Specifični cilјevi seminar su:

  • Osnaživanje mentora kao refeleksivnog praktičara u procesu rada sa pripravnikom;
  • Osnaživanje mentora za proces samovrednovanja sopstvenih komepetncija i podučavanja pripravnika za proces samovrednovanja;
  • Razvijanje svesti polaznika o ulozi klјučnih dokumenata škole u obrazovanju i profesionalnim zahtevima na koje pripravnik treba da odgovori;
  • Razvijanje svesti o neophodnosti poznavanja i praćenja zakonske regulative u oblasti obrazovanja upoznavanje budućih mentora sa procedurama koje zahteva mentorstvo u školi;
  • Razvijanje svesti polaznika o značaju interdisciplinarnog pristupa obrazovnom procesu i mentorskoj praksi;
  • Upoznavanje budućih mentora sa osnovnim principima podučavanja odraslih;
  • Sačinjavanje zbirke formulara za formiranje Dnevnika mentora.

Autorke i realizatorke seminara bile su: Nataša Nikolić Gajić iNevena Perić.