csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

Примена иновативних наставних модела у настави Православног катихизиса

csu-logo

Информације о програму

Каталошки број - 336

Назив програма - Примена иновативних наставних модела у настави Православног катихизиса

Начин извођења - непосредно

Институција - Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 037445735, info@csu.edu.rs

Контакт - Ирена Терзић, 648355596, irena.terzic@csu.edu.rs

Аутор - Марко Пантић, Магистар теологије, Гимназија, Крушевац; Оливера Цекић-Јовановић, Доктор методике наставе, Факултет педагошких наука Јагодина; Сања Николић, Мастер теолог, ОШ ,,Страхиња Поповић'' Дворане, Крушевац;

Реализатор - Марко Пантић, Магистар теологије, Гимназија, Крушевац; Оливера Цекић-Јовановић, Доктор методике наставе, Факултет педагошких наука Јагодина; Сања Николић, Мастер теолог, ОШ ,,Страхиња Поповић'' Дворане, Крушевац;

Област програма - изборни и факултативни предмети

Назив компетенције - К2

Приоритетна област - Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Назив циљне групе - наставник изборних и факултативних програма/предмета

Општи циљ - Унапређивање професионалних компетенција наставника (вероучитеља) за припрему, реализацију и евалуацију наставе Православног катихизиса оријентисане на компетенције и исходе применом иновативних наставних модела

Специфични стил - - Проширивање знања наставника (вероучитеља) о планирању наставе Православног катихизиса оријентисане на компетенције и исходе. - Оспособљавање наставника (вероучитеља) за операционализацију исхода приликом планирања и увезивање исхода са садржајима. - Теоријско упознавање наставника (вероучитеља) са суштином и специфичностима иновативних наставних модела - истраживачка настава, проблемска настава и пројектна настава - Обучавање наставника (вероучитеља) за планирање и реализацију наставе Православног катихизиса применом иновативних наставних модела - Унапређивање компетенција наставника (вероучитеља) за праћење и вредновање наставе Православног катихизиса

Очекивани исход - По завршетку обуке наставник ће бити у стању да: - Операционализује исходе на нивоу оперативног плана и припреме за час. - Правилно увеже исходе и садржаје у процесу планирања. - Објасни специфичности појединих иновативних наставних модела - Планира наставни час применом иноватиног наставног модела. - Препознаје квалитетно формулисане формативне оцене ученика. - Критички анализира и вреднује наставу и учење Православног катихизиса - Предлаже креативне идеје за унапређење наставе и учења Православног катихизиса

Теме каталог - Како планирамо наставу Православног катихизиса?; Пауза; Иновативни наставни модели - истраживачка, проблемска и пројектна настава; Пауза; Планирање и реализација наставе према иноватиним наставним моделима; Пауза; Праћење и вредновање наставе и учења Православног катихизиса; Евалуација семинара

Учесници - 30

Трајање - дана: 1

Бодови - 8

Погледајте друге програме

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Унапређивање професионалних компетенција наставника (вероучитеља) за п...
Прочитајте

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Унапређивање професионалних компетенција наставника (вероучитеља) за п...
Прочитајте

Уз ваннаставне активности до знања

Унапређивање професионалних компетенција наставника (вероучитеља) за п...
Прочитајте