csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

csu-logo

Информације о програму

Каталошки број - 159

Назив програма - Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

Начин извођења - непосредно

Институција - Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 037445735, info@csu.edu.rs

Контакт - Ирена Терзић, 648355596, irena.terzic@csu.edu.rs

Аутор - Татјана Ђурић, , ОШ „Васа Пелагић“, Падеж;

Реализатор - Татјана Ђурић, , ОШ „Васа Пелагић“, Падеж; Данијела Милосављевић Алексић, , „Васа Пелагић“ Падеж и „Св. Трифун“ Александровац;

Област програма - васпитни рад

Назив компетенције - К2,К18,К23

Приоритетна област - Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Назив циљне групе - наставник разредне наставе

Општи циљ - Јачање професионалних компетенција наставника за развијање међупредметне компетенције за предузимљивост и оријентацију ученика ка предузетништву, применом савремених метода и облика у настави, у сарадњи са родитељима ученика и локалним окружењем.

Специфични стил - • Проширивање знања наставника о појму и значају међупредметне компетенције за предузимљивост и оријентацију ка предузетништву и са њеним местом у европском оквиру кључних компетенција; • Јачање компетенција наставника за примену савремених метода и облика рада које развијају предузимљивост код ученика; • Оснаживање наставника за анимирањем родитеља ради боље сарадње и пружања подршке у планирању, реализацији и евалуацији пројеката и активности оријентисаних ка предузетничком учењу ученика у основној школи; • Оснаживање наставника за рад на конкретним пројектима и активностима чији је циљ мотивисање предузимљивости и изградња предузетничких ставова, знања и вештина код ученика;

Очекивани исход - По завршетку семинара учесници: • Боље разумеју значај развоја међупредметне компетенције за предузимљивост и оријентацију ка предузетништву, као и њено место у европском оквиру кључних компетенција; • Ојачани су за креативну примену савремених метода и облика рада које развијају компетенције за предузимљивост и мотивишу ученике да предузетнички размишљају и делају; • Мотивисанији за продуктивнију сарадњу са родитељима ученика, у планирању, рализацији и евалуацији заједничких пројеката и активности које развијају компетенције за предузимљивост код ученика; • Оснажени су за предузимање иницијативе за рад на конкретним пројектима и активностима чији је циљ изградња и неговање предузимљивости и предузетн. ставова, знања и вештина код уч.

Теме каталог - Место и значај компетенција за предузимљивост и оријентацију ка предузетништву у европским оквирима; Примена савремених метода и облика рада за развијање предузимљивости и предузетничког духа ученика; Улога родитеља у планирању, реализацији и евалуацији предузетничких активности и пројеката; Скица одељењског или школског предузетничког пројекта; Евалуација одржане обуке

Учесници - 30

Трајање - дана: 1

Бодови - 8

Погледајте друге програме

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Јачање професионалних компетенција наставника за развијање међупредмет...
Прочитајте

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Јачање професионалних компетенција наставника за развијање међупредмет...
Прочитајте

Уз ваннаставне активности до знања

Јачање професионалних компетенција наставника за развијање међупредмет...
Прочитајте