Održan sastanak Tima mentora i pripravnika

U prostorijama Centra za stručno usavršavanje je 24. maja 2013. održan sastanak Tima mentora i pripravnika PU Nata Velјković.


mentori

Osnovni cilј rada Tima pripravnika i mentora je sprovođenje programa uvođenja u posao pripravnika i savladavanje zahteva koji se odnose na oblasti vaspitno-obrazovnog rada (planiranje, programiranje, realizacija i vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada, praćenje razvoja i postignuća dece, rad sa decom sa razvojnim smetnjama, saradnja sa kolegama, porodicom i lokalnom zajednicom, profesionalni razvoj i vođenje pedagoške dokumentacije).

Tim pripravnika i mentora, u saradnji sa stručnim saradnicima, realizuje:

1. sastanke Tima,

2. instruktivno-metodičko-savetodavni rad (stručni saradnik-mentor-pripravnik),

3. ugledne aktivnosti,

4. projekte na nivou vaspitne grupe i na nivou Ustanove,

5. stručno usavršavanje iz oblasti pripravništva i mentorstva

6. polaganje ispita za licencu u Ustanovi.

Dodatne informacije