Profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

Rad na ostvarivanju ovih ciljeva započet je 2002. godine uz tehničku i finansijsku podršku koju Ministarstvu prosvete pruža Švajcarska agencija za razvoj i saradnju. Do sada su realizovane dve faze projekta Profesionalni razvoj zaposlenih u oblasti obrazovanja, tokom kojih je postavljen sistem profesionalnog razvoja (uspostavljen je Centar za profesionalni razvoj zaposlenih, definisane su procedure stručnog usavršavanja i napredovanja u zvanja i procedure uvođenja u posao i licenciranja, postavljene su smernice za razvijanje mentorstva, definisane su smernice i procedure akreditacije programa stručnog usavršavanja) i počelo osnivanje centara za stručno usavršavanje (prema novom Zakonu o osnovama obrazovanja i vaspitanja, regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u prosveti zovu se centri za stručno usavršavanje).

Kroz projekat će biti razvijen sistem koji će omogućiti da stručno usavršavanje za nastavnike bude kvalitetnije i da odgovara njihovim individualnim potrebama, potrebama škole i potrebama razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja u prioritetnim oblastima i da ne zavisi isključivo od ponude, kako je bilo do sada. Nastavnici će imati veći izbor oblika stručnog usavršavanja (seminare, kao i do sada, ali i konferencije i okrugle stolove), a šira ponuda stručnog usavršavanja biće dostupnija, jer će se obuke realizovati u regionalnim centrima za stručno usavršavanje. Zakonski okvir za oblike stručnog usavršavanja, koji se definiše u okviru projekta, olakšaće školskim upravama, direktorima i pedagoško-psihološkoj službi praćenje stručnog usavršavanja nastavnika (finansiranje, superviziju itd.), jer će biti izgrađeni standardi za nastavničke kompetencije, kao i za efekte stručnog usavršavanja na nastavu. Sistem napredovanja u karijeri biće redefinisan, a nastavnici pripravnici će biti sistematski upućivani u posao, jer će nastavnici sa iskustvom biti obučeni za mentore svojim kolegama pripravnicima.

Kako je jedan od ciljeva projekta podrška razvoju decentralizovanog sistema stručnog usavršavanja, uz tri već postojeća (u Užicu, Čačku i Nišu), u toku je osnivanje još pet centara za stručno usavršavanje u Smederevu, Kruševcu, Leskovcu, Kikindi i Šapcu. Novi centri bi sa radom trebalo da počnu u prvoj polovini 2010. godine. Planira se da do kraja 2013. godine bude osnovano još centara koji će biti pristupačni svakom nastavniku. Osim toga, svim zainteresovanim nastavnicima, direktorima i stručnim saradnicima na raspolaganju su i resurs centri u okviru centara za stručno usavršavanje, koji su opskrbljeni stručnom literaturom i didaktičkim materijalima, a za profesionalno savetovanje zaduženi su stručnjaci koji mogu da pruže određene informacije ili da ih upute u izvore koji mogu biti od koristi za unapređivanje nastave.

Nova, četvrta faza projekta će početi 2010. i trajaće do 2013. godine, a biće fokusirana na:

  • jačanje kapaciteta centara za stručno usavršavanje kako bi, u saradnji s lokalnim samoupravama, u potpunosti mogli da odgovore na potrebe svog okruženja i zaposlenih u obrazovanju,
  • jačanje kapaciteta zaposlenih u školskim upravama, kako bi mogli da prate razvoj sistema profesionalnog razvoja,
  • jačanje kapaciteta stručnih društava na nacionalnom i lokalnom nivou,
  • izradu podzakonskih akata vezanih za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, a u skladu s novim Zakonom,
  • izradu standarda za nastavničke kompetencije,
  • uspostavljanje sistema učenja na daljinu.

Odnosi se na:
predškolsko vaspitanje i obrazovanje
osnovno obrazovanje i vaspitanje
srednje obrazovanje i vaspitanje

Uključene strane:
Ministarstvo prosvete
Zavod za unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
Regionalni centri za stručno usavršavanje
Lokalne samouprave
Vaspitno-obrazovne ustanovo

Dodatne informacije