Pitanja i odgovori

  1. Da li je stručno usavršavanje nastavnika vaspitača i stručnih saradnika i dalje obavezno?
  2. Ko je sve odgovoran za planiranje stručnog usavršavanja u ustanovi?
  3. Ko je odgovoran za predlaganje plana stručnog usavršavanja?
  4. Da li je stručno usavršavanje predmet samovrednovanja i vrednovanja kvaliteta rada ustanove?
  5. Da li je stručno usavršavanje element razvojnog planiranja?
  6. Ko koordinira na širem planu stručno usavršavanje zaposlenih u ustanovi?
  7. Koja je uloga centara za stručno usavršavanje?
  8. Da li nastavnik/vaspitač/stručni saradnik koji se ne usavršava može zbog toga da ima posledice?
  9. Koje su prednosti nastavnika/vaspitača/stručnog saradnika koji se stručno usavršava?

Dodatne informacije