Realizovan seminar sa temom: „Izrada instrumenata formativnog ocenjivanja"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 30.10.2022. godine za potrebe relizacije Plana stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ "Dragomir Marković" organizovan je seminar sa temom: „Izrada instrumenata formativnog ocenjivanja". Opšti cilj seminara usmeren je osnaživanje nastavnika za funkcionalno definisanje kriterijuma vrednovanja predmetnih i međupredmetnih kompetencija i izradu instrumenata za ocenjivanje, kao i unapređivanje pedagoško-instruktivnog rada direktora i stručnih saradnika.

mina1

Specifični ciljevi seminara su:

  • Primena zakonske regulative u programiranju i planiranju obrazovno-vaspitnog rada;
  • definisanje kriterijuma formativnog ocenjivanja;
  • izrada instrumenata za vrednovanje, samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje predmetnih i međupredmetnih kompetencija;
  • unapređivanje evidencije nastavnika o napredovanju i ocenjivanju učenika;
  • informativna, instruktivna, motivaciona i evaluativna uloga formativnog ocenjivanja;
  • pružanje kvalitetne povratne informacije kao podsticaj razvoju učeničkih kompetencija;
  • ocenjivanje u funkciji napredovanja i motivacija nastavnika iz ugla stručno-pedagoškog nadzora;

Autorke i realizatorke seminara bile su: Sanja Perovanović, Danijela Kovačević Mikić i Verica Kostić.

Dodatne informacije