Realizovana Obuka za samovrednovanјe kvaliteta rada predškolskih ustanova

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 24.06.2022. godine u saradnji sa PU "Nata Veljković" realizovana je Obuka za samovrednovanјe kvaliteta rada predškolskih ustanova (PU) sa ciljem osnaživanja timova za samovrednovanje PU za kvalitetno sprovođenje procesa samovrednovanja. Ovu obuku sprovodi Centar za evropske politike (CEP) kao deo projektnog zadatka koji se odnosi na Unapređenje procesa samovrednovanja u predškolskim ustanovama u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) - "Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje" (ECEC). Razrada projektnog zadatka je definisana u saradnji MPNTR i Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV).

1656069

Specifični ciljevi odnose se na unapređivanje kompetencija vaspitača, medicinskih sestara stručnih saradnika i direktora za:

  • razumevanje svrhe, koncepta i ciklusa samovrednovanja;
  • razumevanje okvira za samovrednovanje (oblasti, standardi, pokazatelji i instrumenti) i procesa samovrednovanja;
  • analizu podataka i zaključivanje na osnovu podataka dobijenih tokom procesa samovrednovanja;
  • izradu izveštaja o samovrednovanju i plana za unapređivanje kvaliteta.

Obuku su održale Milena Kojić i Anita Erić. Polaznici obuke bili su zaposleni u PU iz Kruševca, Vlasontica, Leskovca, Kraljeva, Novog Pazara.

165606971

Projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje" u okviru pomenutog projektnog zadatka predviđa planiranje i realizaciju aktivnosti koje treba da doprinesu unapređivanju procesa i praksi samovrednovanja kroz razvoj i primenu različitih tehnika i instrumenata za praćenje i vrednovanje kvaliteta rada PU i jačanje kompetencija praktičara koji su prepoznati kao ključni akteri u procesu promene prakse u skladu sa polazištima programske koncepcije predškolskog vaspitanja i obrazovanja. U tom smislu, predviđena je realizacija 20 jednodnevnih obuka za samovrednovanje kvaliteta rada PU po programu stručnog usavršavanja za zaposlene u predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji ima status programa od javnog interesa. Obuku će proći odabrani članovi timova za samovrednovanje iz 162 PU na teritoriji Republike Srbije.

Dodatne informacije