Realizovan seminar pod nazivom: „Usavršavanje komunikacijske kompetentnosti: komunikacija sa učenicima, kolegama i roditelјima"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 14.05.2022. godine za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja Društva pedagoga i psihologa Rasinskog okruga organizovao seminar pod nazivom: „Usavršavanje komunikacijske kompetentnosti: komunikacija sa učenicima, kolegama i roditelјima".

Opšti cilј programa je unapređivanje znanja i veština nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u domenu verbalne i neverbalne komunikacije, a u funkciji razvijanja saradničkih odnosa i odnosa uvažavanja između svih aktera u vaspitno-obrazovnom procesu.

IMG 20220514 124406

Specifični cilјevi:

  • Upoznavanje učesnika sa istraživanjima o značaju koji kvalitet komunikacije ima za akademske i psihosocijalne ishode školovanja
  • Upoznavanje učesnika sa principima i pravilima empatijske i asertivne komunikacije
  • Upoznavanje učesnika sa značajem koji lična (eksplicitna i implicitna) uverenja imaju za međulјudske odnose
  • Upoznavanje učesnika sa teorijom o konstruktivnim i nekonstruktivnim/destruktivnim uverenjima (osnovni postulati REBT-a) i posledicama koje nekonstruktivna uverenja odraslih (izjednačavanje ponašanja sa ličnošću, morajući zahtevi, crno-belo mišlјenje, preterane generalizacije) imaju za vaspitni rad sa decom i mladima
  • Usavršavanje veština empatijske i asertivne verbalne i neverbalne komunikacije
  • Usavršavanje veština aktivnog slušanja

Autorke i realizatorke seminara bile su: Slavica Ševkušić i Ivana Đerić.

Dodatne informacije