Realizovan seminar sa temom: „Ocenјivanјe u funkciji efikasne nastave i učenјa"

Cеntar za stručno usavršavanje Kruševac je 05.02.2022. godine organizovao seminar sa temom: „Ocenјivanјe u funkciji efikasne nastave i učenјa" sa ciljem razvijanja pedagoških i didaktičko-metodičkih kompetencija nastavnika i stručnih saradnika u oblasti vrednovanja postignuća učenika u nastavi, kao osnove za stvaranje podsticajne klime u nastavi za efikasno učenje. Seminar se realizuje za potrebe sprovođenja planova stručnog usavršavanja članova Društva pedagoga i psihologa Rasinskog okruga.

1644

Teme programa:

  • Osnove procesa vrednovanja rada učenika u školi
  • Kriterijumi ocenjivanja učenika
  • Testovi znanja i veština kao sredstvo vrednovanja postignuća učenika
  • Učenički portfolio kao sredstvo efikasnog ocenjivanja

Realizatori seminara su prof. dr Radovan Antonijević, doktor pedagoških nauka - redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i doc. dr Nataša Nikolić, doktor pedagoških nauka, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Dodatne informacije