Realizovan seminar sa temom: “Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 22.05.2021. godine organizovan je seminar sa temom: “Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje”, sa ciljem prevencije konflikata kroz unapređivanje komunikacije prosvetnih radnika sa učenicima, njihovim roditelјima, kolegama i drugim partnerima u obrazovno – vaspitnom radu učenjem, razumevanjem i razvijanjem strategija za prevazilaženje stresa.

zsis

Specifični cilјevi su:

  • Upoznavanje nastavnika sa dinamikom porodičnih odnosa i fazama kroz koje porodica prolazi u svom razvoju, radi bolјeg razumevanja konfliktnih situacija u odnosima učenik-učenik, učenik-nastavnik, nastavnik-roditelј, nastavnik-nastavnik
  • Upoznavanje sa stresorima, kategorijama i simptomima stresa i mogućim posledicama na zdravlјe profesionalca i na njegove odnose sa drugima
  • Usvajanje znanja o međuzavisnosti misli, emocija i ponašanja
  • Usvajanje i uvežbavanje asertivnih tehnika
  • Prepoznavanje ličnih i usvajanje novih strategija za prevladavanje stresa.

Autorka i realizatorka seminara je Snežana Ristić Kostov.

Dodatne informacije