Realizovan seminar sa temom: “Prevencija diskriminacije i nasilja u obrazovnom sistemu” (Od predrasuda i stereotipa do diskriminacije i nasilja)

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 06 i 07.03.2020. godine za potrebe jačanja kompetencije zaposlenih u PU “Nata Veljković” za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika, realizuje se seminar sa temom: “Prevencija diskriminacije i nasilja u obrazovnom sistemu” (Od predrasuda i stereotipa do diskriminacije i nasilja).

Opšti ciljevi seminara usmereni su na osvešćivanje i osnaživanje zaposlenih da preventivno deluju, da prepoznaju i adekvatno reaguju u situacijama kršenja prava na zaštitu od nasilja i diskriminacije.

IMG 0356

Specifični ciljevi seminara su:

  • Upoznavanje sa pojmom predrasuda i stereotipa, osvešćivanje mehanizama nastajanja, upoznavanje sa načinima prevazilaženja.
  • Produbljivanje znanja o diskriminaciji (upoznavanje sa pojmom, opasnostima, njeno prepoznavanje, primeri diskriminacije u Obrazovno-vaspitnom sistemu; upoznavanje sa mehanizmima prevencije, reagovanja i nivoima odgovornosti).
  • Upoznavanje sa pojmom, vrstama nasilja (razlikovanje oblika nasilnog ponašanja prema vrsti i intenzitetu; prepoznavanje aktera koji se uključuju u rešavanje slučajeva nasilja, zavisno od intenziteta; osvešćivanje načina prevencije nasilja u školi).
  • Značaj multisektorske saradnje u prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.
  • Osposobljavanje za obrazovanje učenika o mehanizmima zaštite od nasilja i diskriminacije

Realizatorke seminara bile su: Jelena Žunić-Cicvarić i Aleksandra Mutavdžić.

Dodatne informacije