Održano predavanje na temu: „Projekti u nastavi“

Udruženje biologa "BIOKS" u saradnji sa Centrom za stručno usavršavanje Kruševac 25.01.2020. godine organizovalo je besplatno stručno predavanje na temu „Projekti u nastavi“. Cilј predavanja je unapređivanje znanja nastavnika o projektnoj nastavi usmerenoj ka ishodima i postignućima učenika, jačanje kompetencije nastavnika u primeni međupredmetnog pristupa i korelacije u procesu učenja kao i uočavanje važnosti primene projektne nastave u podsticanju motivacije učenika i nastavnika ali i osposoblјavanje nastavnika za primenu inovativnog pristupa u radu sa podacima primenom IKT alata koji doprinose razvoju digitalnih kompetencija kod učenika.

biox

Projektna nastava je u našoj praksi i dalјe relativno nov pojam, iako se primenjuje već čitavu školsku godinu. Nastavnici su mnogo puta čuli definiciju, ali šta projektna nastava znači u praksi, da li je projektna nastava zaživela na pravi način, kako vrednovati projekat kao celinu, kako grupu, a kako u grupi pojedine učenike. Zadatak predavanja je upoznavanje nastavnika sa savremenim nastavnim metodama i oblicima rada kao i svakodnevna primena kako bi u punoj meri angažovali učenike, podsticali ih na kreativan i inventivan rad. Osamostalјivanje učenika u radu, razvijanje lične odgovornosti za uspeh, razvijanje socijalnih i komunikacijskih veština, sticanje trajnih i primenjivih znanja uz korišćnje novih tehnologija su samo neke prednosti projektne nastave koji doprinose opštoj motivisanosti kako učenika tako i nastavnika za učenje i promene.

Predavač je bio profesor Dejan Bošković.

Dodatne informacije