Održana redovna sednica Skupštine Društva učitelјa Kruševca

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac  22.12.2017. godine održana je redovna sednica Skupštine Društva učitelјa Kruševca.

DSCN9399

Rad sednice protekao je sa sledećm dnevnim redom:

 • Izbor Radnog predsedništva Skupštine;
 • Izbor Verifikacione komisije, zapisničara i overivača zapisnika;
 • Izveštaj Verifikacione komisije o broju delegata Skupštine sa pravom glasa;
 • Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
 • Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
 • Usvajanje zapisnika sa redovne  sednice Skupštine 15.12.2016.godine;
 • Izveštaj o radu DUK za period 15.12.2016. do 22.12.2017. godine, predsednica IO Ivana Blagojević;
 • Izveštaj o finasijskom poslovanju Društva, blagajnik Bratislav Simić;
 • Izveštaj Nadzornog odbora o radu DUK-a za period. 15.12.2016. do 22.12.2017. godine, Stanko Simić;
 • Donošenje odluke o visini članarine;
 • Akcioni plan rada DUK za 2018. godinu.- predlozi i preporuke, Ivana Blagojević
 • Razno (Čitalačka olimpijada, Sabor učitelјa, Učitelјijada, Kref, Saznali smo na seminaru ZUOV...)

Sednicom je predsedavala predsednica Društva, Ivana Blagojević.

Dodatne informacije